Capital Circle

Stichting Security Trustee KOM Group

Risico’s en zekerheden, het zijn twee onderwerpen die een groot gedeelte van onze dagtaak vullen. Voor investeerders zijn het belangrijke onderwerpen in de afweging om wel of niet geld uit te lenen en het vertrouwen te geven aan ondernemers.

Capital Circle toetst elke aanvraag van ondernemers. Wij checken de identiteit, de betaalmoraal via algemeen bekende informatiebronnen én de cijfers van het verleden, heden en de toekomst. Ruim 2/3 van alle aanvragen past niet in ons acceptatiebeleid en moeten wij helaas afwijzen. Aan de overige aanvragen kennen wij een risicokwalificatie toe, hoog (C), gemiddeld (B) en laag (A).

Deze kwantitatieve toetsing wordt aangevuld met de ‘zekerheden’ die een ondernemer kan invullen. Dat zegt niets over bijvoorbeeld de afloscapaciteit of liquiditeit, maar toont commitment vanuit de ondernemer. En als het onverhoopt toch misgaat, dan kunnen deze zekerheden worden uitgewonnen om de schade voor de investeerders te beperken.

Wat is het doel van de Stichting Security Trustee KOM Group?

De wijze van vastleggen en uitwinnen van zekerheden is van groot belang. In samenspraak met onze notaris en juristen hebben wij de Stichting Security Trustee KOM Group opgericht. Sinds 1 maart 2016 heeft deze nieuwe entiteit voor alle projecten die via Capital Circle zijn gefund, en namens alle betrokken investeerders, de taak om de rechten vast te leggen en uit te winnen van de met de ondernemer gesloten Overeenkomst van Geldlening en de daarbij door hem verstrekte ‘zekerheden’.

De Stichting Security Trustee KOM Group is direct betrokken bij elk traject zodra er een betalingsachterstand ontstaat ten opzichte van de Overeenkomst van Geldlening. Dit komt als melding via Stichting Derdengelden Capital Circle.

In alle voorkomende situaties met betalingsachterstanden dient normaal de ondernemer de betrokken investeerders te (blijven) informeren. Er ligt derhalve een duidelijke taak bij de Stichting Security Trustee KOM Group - bij voorkeur in samenspraak met de ondernemer - de betrokken investeerders te informeren over een ontstane situatie aangevuld met haar bevindingen.

Indien onverhoopt nodig en van toepassing, wint de Stichting Security Trustee KOM Group namens betrokken investeerders de door de ondernemer afgegeven zekerheden uit. Waar nodig treedt zij op namens de investeerders zodra de ondernemer bereid is om onder nieuwe voorwaarden de Overeenkomst van Geldlening voor te zetten.

Met het oprichten van de Stichting Security Trustee KOM Group is destijds een belangrijke, toonaangevende volgende stap gezet in het verder professionaliseren van bankvrij financieren via kapitaalopmaat.nl., welke door vele platforms inmiddels is gevolgd.

Wat is er veranderd ten opzichte van de ‘oude‘ Overeenkomst van Geldlening?

De belangrijkste procedurele wijziging is dat de nieuwe Overeenkomst van Geldlening niet meer door de Stichting Derdengelden wordt ondertekend maar door de Stichting Security Trustee KOM Group.

Deze wijziging was in juridische zin gewenst en nodig om vanuit de investeerders direct via Stichting Security Trustee KOM Group de vanuit de ondernemers gepresenteerde zekerheden te kunnen uitwinnen. De 'oude' leningovereenkomsten hadden deze mogelijkheid niet zonder per investeerder een duidelijke last tot incasso te kunnen overleggen (met andere woorden, alle investeerders hadden tot dat moment zelfstandig een vorderingsrecht op de ondernemer).

Wie is de Stichting Security Trustee KOM Group?

De directie van KOM Group B.V. en de heer T. Knibbeler zijn de bestuursleden van de Stichting Security Trustee KOM Group