Capital Circle

Privacy

Dit is de privacyverklaring van:

 • KOM Group B.V. (KvK nr. 58526382) gevestigd te Delft en
 • Stichting Security Trustee KOM Group (KvK nr. 65696190).

KOM Group B.V. (h.o.d.n. Capital Circle) en Stichting Security Trustee KOM Group zijn gezamenlijk verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens voor zowel Capital Circle als Stichting Security Trustee KOM Group zijn:

KOM Group B.V.
Bahialaan 100 unit 4.13
3065 WC Rotterdam
www.capitalcircle.nl
info@capitalcircle.nl
telefoon: 015-760 00 19

Als hierna wordt gesproken over wij, worden daarmee bedoeld KOM Group en Stichting Security Trustee KOM Group. Wordt enkel over één van beide gesproken dan geldt het bepaalde enkel de partij over wie wordt gesproken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u geïnteresseerd bent in en/of gebruiker bent van onze diensten als (kandidaat)belegger, projecteigenaar en/of anderszins een (handels)relatie met ons onderhoudt en/of onze website bezoekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken afhankelijk van de rechtsverhouding die u met ons heeft:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • KvK-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel/account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • kopie ID van de projecteigenaar, zonder BSN en zonder pasfoto.

Met name als u projecteigenaar bent, is het verstrekken van door ons gevraagde persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met ons te kunnen sluiten. Ook van een belegger hebben wij bepaalde gegevens nodig om een overeenkomst te kunnen sluiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • kredietwaardigheidsonderzoek van projecteigenaren.

Als u door bemiddeling van Capital Circle een lening wilt sluiten doen wij een kredietwaardigheidsonderzoek. Dit doen wij ter bescherming van u, de beleggers en onszelf onder meer ter voorkoming van het aangaan van verplichtingen die niet nagekomen kunnen worden en misbruik. Dit onderzoek voeren wij grotendeels zelf uit doordat wij de door u verstrekte gegevens toetsen, een interview van u afnemen en een internetonderzoek, waaronder een raadpleging rondom insolventies, doen. Daarnaast vragen wij een zogenaamde betaaldienstverlener[1], GoCredible B.V., een controle uit te voeren naar relevant strafrechtelijk verleden of opname op een zwarte lijst. Wij verstrekken daarvoor uitsluitend de noodzakelijke persoonsgegevens de betaaldienstverlener, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken. De betaaldienstverlener deelt uitsluitend een conclusie met ons: akkoord/niet akkoord.

[1] Als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft).

Doeleinden en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Een overeenkomst met u te kunnen sluiten en/of uitvoeren, als belegger, projecteigenaar of anderszins (art. 6 lid 1 aanhef en sub b. AVG);
 • U op de hoogte te houden van nieuwe projecten en andere informatie waarvan wij menen dat die nuttig of interessant voor u is. Dit kan in de vorm van een nieuwsbrief of een andere vorm van direct marketing. Dit doen wij omdat wij uw gegevens hebben gekregen in het kader van de verkoop van een dienst (art. 11.7 lid 3 Telecommunicatiewet), wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben (art. 6 lid 1 aanhef en sub f AVG) of omdat u uw toestemming daarvoor hebt verleend (art. 6 lid 1 aanhef en sub a AVG). U kunt u te allen tijde afmelden voor deze service of uw toestemming intrekken als dat de verwerkingsgrondslag is;
 • Een kredietwaardigheidsonderzoek te kunnen uitvoeren, waarbij wij een gerechtvaardigd belang hebben, dat eruit bestaat dat wij en/of een derde, zoals beleggers, uitsluitend kredietovereenkomsten willen en kunnen sluiten respectievelijk kunnen beleggen, als de projecteigenaar redelijkerwijze in staat is om het krediet terug te betalen en wij de belegger zijn inleg kunnen terugbetalen. (art. 6 lid 1 aanhef en sub f. AVG). Voor zover het kredietwaardigheidsonderzoek plaatsvindt door een betaaldienstverlener, zoals OPP, wordt dat uitgevoerd met uw toestemming art. 6 lid 1 aanhef en sub a. AVG.
 • Contact met u te onderhouden voor uw of onze dienstverlening en wijzigingen van onze diensten (art. 6 lid 1 aanhef en sub b. of f. AVG);
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • U bij ons solliciteert;
 • Uw gedrag op de website www.kapitaalopmaat.nl te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren (art. 6 lid 1 aanhef en sub f AVG);
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals uit hoofde van de Wet Financieel Toezicht en/of belasting wet- en/of regelgeving art. 6 lid 1 aanhef en sub c. AVG.

Geautomatiseerde besluitvorming

Capital Circle neemt geen besluiten op basis van uitsluitend geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens beleggers en projecteigenaren: zolang als de rechtsverhouding voortduurt en tot vijf jaren na afloop daarvan.

Gegevens kandidaatbelegger: zolang de kandidaatbelegger een account in de webportal bij Capital Circle aanhoudt en tot twee jaar na afloop daarvan.

Gegevens kandidaat projecteigenaar: als de kredietaanvraag niet leidt tot een geldleningsovereenkomst, bewaren wij de door de projecteigenaar verstrekte en door onszelf verzamelde informatie gedurende ten hoogste twee jaren.

Gegevens van leveranciers en andere partijen met wie wij een rechtsverhouding kunnen (gaan) hebben: zolang de rechtsverhouding duurt en tot twee jaren na afloop daarvan.

Gegevens van sollicitanten bewaren wij tot vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Soms kunnen wij een sollicitant om toestemming verzoeken diens gegevens in portefeuille te houden voor een passende functie die later vacant komt. In dat geval bewaren wij de gegevens maximaal één jaar vanaf het moment dat toestemming is verleend.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast kunnen wij uw bepaalde persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals een betaaldienstverlener of kan Stichting Security Trustee KOM Group uw persoonsgegevens verstrekken aan een incassobureau, gerechtsdeurwaarderskantoor en/of advocaat. Dit doen wij of met uw toestemming (zoals het delen met een betaaldienstverlener) of omdat wij en met name Stichting Security Trustee KOM Group daarbij een gerechtvaardigd belang hebben. Dat gerechtvaardigd belang is dat Stichting Security Trustee KOM Group incassomaatregelen moet treffen als een gesloten kredietovereenkomst niet (behoorlijk) wordt nagekomen.

Soms schakelen wij een verwerker in voor de verwerking van persoonsgegevens namens ons. Wij zijn en blijven dan de enige verwerkingsverantwoordelijke. Categorieën van verwerkers (kunnen) zijn: IT-(cloud)dienstverleners, softwareleveranciers of een marketingbureau dat namens ons mailings en social media uitingen verzorgt. Wij sluiten dan altijd een verwerkersovereenkomst met die verwerker.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Capital Circle gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Capital Circle gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website heeft Capital Circle u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor zover wij uw persoonsgegevens op basis van toestemming verwerken, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken of tegen de verwerking bezwaar te maken. Het intrekken van toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Soms hebt u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, met name als de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst met u en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kapitaalopmaat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u er ook op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@capitalcircle.nl.